Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Stedelijke klimaatrechtvaardigheid: sociale rechtvaardigheid en decarbonisatie verbinden

Steden in het Globale Zuiden kunnen over de koolstofintensieve paden springen die door het Globale Noorden zijn gecreëerd door decarbonisatie te ondersteunen – de vermindering van koolstofemissies – en te reageren op langdurige sociale, economische en ecologische ongelijkheden.

Groenblauwe infrastructuur en op de natuur gebaseerde oplossingen kunnen klimaatdoelen en gezondheids- en sociale voordelen opleveren. Informele huisvesting moet belangrijke plaatsen voor actie worden, waarbij klimaatbestendige opwaardering betere toegang tot water, schone energie en koolstofarme woningen biedt.

Stadsplanning moet informele nederzettingen omvatten bij het aanbieden van hoogwaardig, koolstofarm openbaar vervoer en inclusieve actieve mobiliteit (zoals fiets- en voetgangersinfrastructuur). Verticaal geïntegreerd stedelijk beleid moet prioriteit geven aan het uitroeien van energiearmoede door middel van opwekking en elektrificatie van hernieuwbare energie en het vergroten van de steun voor de circulaire economie (met name voor informele afvalophalers en andere gemarginaliseerde groepen).

Probleem

Wereldwijde klimaatrechtvaardigheidsbewegingen en beleidsonderzoek hebben zich grotendeels gericht op de historische verantwoordelijkheid voor emissies onder rijkere en hooguitstotende natiestaten, de verdeling van klimaatrisico’s en het economische en sociale welzijn van bevolkingsgroepen die worden beïnvloed door klimaatbeleid en -inspanningen.

We moeten echter dringend ons begrip verdiepen van hoe decarbonisatie-inspanningen de stedelijke armen ten goede kunnen komen, hoe klimaatrisico’s binnen steden worden verdeeld en hoe steden veerkrachtige, sociaal rechtvaardige, netto-nultrajecten kunnen ontwikkelen in verschillende sociale, politieke en economische contexten.

Een op de zeven mensen woont wereldwijd in informele nederzettingen, de meesten zonder fatsoenlijke huisvesting, sanitaire voorzieningen, water of andere basisvoorzieningen. Informele nederzettingen hebben een relatief lage koolstofvoetafdruk en elke infrastructurele investering die een focus op decarbonisatie omvat, zal deze gemeenschappen in staat stellen om de koolstofintensieve trajecten die in andere delen van de stad aan de gang zijn, te omzeilen.

Hoewel financieringsbronnen voor het upgraden van informele nederzettingen beperkt zijn, kan klimaatfinanciering gericht op mitigatie prioriteit geven aan investeringen in stedelijke infrastructuur die ook inspelen op de onvervulde behoeften van gemeenschappen met een laag inkomen en informele gemeenschappen.

Klimaatfinanciering voor steden gaat vooral naar OESO-landen en China. Steden in lage- en middeninkomenslanden ontvangen kleine hoeveelheden klimaatfinanciering ondanks de snelle stedelijke groei. Bijgevolg kunnen veel gespannen lokale overheden in het Globale Zuiden de noodzaak om de koolstofemissies in steden te verminderen als een onmogelijk mandaat zien.

Er zijn duidelijke mogelijkheden voor koolstofemissies in verband met huisvesting en de levering van basisdiensten in informele nederzettingen, maar er zijn weinig voorbeelden van decarbonisatie-initiatieven die ook aanleiding geven tot belangrijke doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding, sociale inclusie en rechtvaardigheid voor de armste gemeenschappen.

Het recente werk van IIED over stedelijke klimaatrechtvaardigheid voor informele nederzettingen is een aangetoonde behoefte aan meer geïntegreerde gegevens over klimaatkwetsbaarheid, koolstofverbruik en armoede om ervoor te zorgen dat mitigatie-investeringen klimaatrechtvaardigheid nastreven.

Goed georganiseerde participatieve processen moeten prioriteit krijgen, zodat beleid, planning en uitvoering de specifieke behoeften van lage inkomens en gemarginaliseerde groepen integreren, om zichzelf te beschermen tegen onbedoelde negatieve sociale of economische gevolgen van mitigatie-investeringen.

Oplossing

Steden bieden belangrijke kansen om in te spelen op klimaatverandering. Maar om van praten over klimaatrechtvaardigheid naar actie te gaan, moet je direct reageren op alomtegenwoordige problemen van ongelijkheid en dagelijks onrecht waarmee de stedelijke armen worden geconfronteerd.

Onderzoek naar lokaal gedreven stedelijke ontwikkeling en het upgraden van nederzettingen laat zien hoe technocratische interventies die er niet in slagen voldoende ruimte te creëren voor leiderschap voor gemarginaliseerde groepen, de inspanningen zullen ondermijnen om transformatieve en rechtvaardige paden voor decarbonisatie te ontwikkelen.

Transformatief beleid en regelgeving zijn dringend nodig om de manier waarop mensen leven, consumeren, werken en zich in de stad verplaatsen radicaal te veranderen. Maar tenzij dergelijke veranderingen worden ontworpen op basis van de behoeften van alle burgers, zullen de antwoorden top-down zijn, niet reageren op lokale contexten en eerder averechts werken. Dit zou de sociale en economische ongelijkheden mogelijk vergroten.

Onderzoek naar klimaatbeleid heeft verschillende prioritaire sectoren geïdentificeerd om de uitstoot van koolstofdioxide in steden te verminderen. Veel daarvan bestaan op nationaal regelgevend niveau, maar vereisen nauwe samenwerking met lokale autoriteiten om ze ten uitvoer te kunnen leggen. Het implementeren van inspanningen om de koolstofemissies in veel landen te verminderen, vereist samenwerking met informaliteit in plaats van ertegen.

Er is ruimte om te leren van de betaalbare huisvestings- en upgrade-oplossingen die zijn gepionierd door lokale overheden en georganiseerde gemeenschappen in informele nederzettingen in het Zuiden. IIED werkt samen met langetermijnpartners met de volgende beleidsvereisten:

  • Meer gedecentraliseerde gegevens over klimaatkwetsbaarheid, emissies en stedelijke armoede / ongelijkheid zijn nodig om investeringen in klimaatrechtvaardigheid in stedelijke infrastructuur en met name informele nederzettingen te begeleiden
  • Het bereiken van wereldwijde klimaatveranderingsdoelen in steden vereist actieve coördinatie met maatschappelijke actoren en sociale bewegingen die pleiten voor eerlijke en inclusieve steden. Dit hangt af van het feit of grassroots-organisaties worden geïnformeerd en georganiseerd rond mitigatieprioriteiten en financieringsvormen en wat deze betekenen voor hun prioriteiten, en
  • Nationaal bepaalde bijdragen (NDC’s) en gemeentelijke klimaatactieplannen en -beleidsmaatregelen moeten worden afgestemd op het sociaaleconomische ontwikkelingsbeleid. Zij moeten bijzondere nadruk leggen op de manier waarop klimaatinvesteringsprioriteiten de bestaande sociale en ecologische ongelijkheden in de stad aanpakken. Dit moet gepaard gaan met goed georganiseerde participatieve processen of samenwerken met goed georganiseerde gemeenschapsgroepen/federaties van de stedelijke armen die zich richten op het ontwikkelen van investeringsgerichte voorstellen.

Wees de eerste om reactie te geven

Leave a Reply

%d bloggers like this: